OÜ Kodulehe Tellimine - teenuse tingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad tellija ja tellikoduleht.ee omaniku OÜ Kodulehe Tellimine (Reg: 14933675) vahel kodulehel pakutava teenuse osutamisel tekkivate vaidluste lahendamisel.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad kodulehe vahendusel teenuse tellimisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Hinnainfo

2.1. Teenuste hinnad on eurodes ja ei sisalda käibemaksu. Teenuste hinnad on lõplikud ja käibemaksu ei lisandu. Teenuste hinnad kodulehel ja saadavus võivad muutuda ilma etteteatamiseta.

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Teenuse tellimiseks tuleb täita küsimustik. Seejärel toimub kohtumine sobivas kohas või interneti vahendusel, millel lepitakse kokku täpsed tingimused.

3.2. Tellija on kohustatud enne tellimuse sooritamist kontrollima esitatavate andmete õigsust.

4. Tellimuse eest tasumine

4.1. Teenuse eest tuleb tasuda maksega kokkulepitud summas ja ajal. Teenuse eest tuleb tasuda pangaülekandega.

4.2. Tellija ja OÜ Kodulehe Tellimine vahel kokku lepitud hinnad võivad muutuda ainult mõlemapoolsel nõusolekul.

5. Tellimuse täitmine

5.1. OÜ Kodulehe Tellimine hakkab teenust osutama pärast esimese makse laekumist (Arveldusarve: SEB EE461010220285246226).

5.2. OÜ Kodulehe Tellimine osutab teenust kokkulepitud ajal ja mahus.

5.3. Kui tellitud teenust ei ole võimalik osutada, teavitatakse sellest tellijat viivitamatult.

6. Veebimajutus

6.1. OÜ Kodulehe Tellimine kasutab tellija kodulehele veebis majutamiseks Netlify teenust Netlify hinnakirja järgi.

6.2. OÜ Kodulehe Tellimine ei võta vahendustasu veebimajutuse teenuse vahendamiselt.

6.3. OÜ Kodulehe Tellimine teavitab tellijat viivitamatult kui kodulehe majutamisega kaasneb tasu või muutustest Netlify hinnakirjas tellijat puudutavate teenuste osas, millega kaasneb tasu.

7. Maksepuhkus tellimuse eest tasumisel

7.1. Kui tellija ei ole OÜ Kodulehe Tellimine poolt osutatava teenusega rahul on tellijal õigus küsida maksepuhkust. Taotluse põhjendatust hindab OÜ Kodulehe Tellimine. Maksepuhkuse andmisest või keeldumisest teavitatakse tellijat 14 päeva jooksul. OÜ Kodulehe Tellimine poolt vastu võetud otsus anda või mitte anda maksepuhkust vaidlusele ei kuulu.

7.2. Tellija saab maksepuhkust küsida neljaks kuuks. Kui maksepuhkust antakse ja see aeg möödub, peab tellija jätkama igakuiste maksete tasumist.

7.3. Maksepuhkuse ajal jätkab OÜ Kodulehe Tellimine teenuse osutamist kokkulepitud tingimustel ja mahus.

8. Tellimuse lõpetamine

8.1. Kui tellija ei ole OÜ Kodulehe Tellimine poolt osutatava teenusega rahul on tellijal õigus tellimusest loobuda. Tellimusest loobumisega lõpetab tellija igakuisete maksete sooritamise. Tellimusest loobumisega lisatasusid ei kaasne. Tellimusest loobumiseks tuleb teenuse pakkujat teavitada viivitamatult. Tellimusest loobumisel lõpetab OÜ Kodulehe Tellimine teenuse osutamise. Tellimusest loobudes tellija poolt makstud raha tagastamisele ei kuulu.

8.2. OÜ Kodulehe Tellimine võib tellimuse lõpetada ja teenuse osutamise peatada. Sellisel juhul tellija poolt makstud raha tagastamisele ei kuulu. Tellimuse lõpetamisest teatatakse tellijat viivitamata.

8.3. OÜ Kodulehe Tellimine lõpetab tellimuse, kui tellija ei tasu makseid kokkulepitud ajal või mahus.

9. Vastutus ja vääramatu jõud

9.1. OÜ Kodulehe Tellimine ja tellija vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2. OÜ Kodulehe Tellimine ei vastuta tellijale tekitatud kahjude eest või teenuse osutamise viibimise eest juhul, kui kahju või teenuse osutamise viibimine on tingitud asjaolust, mida OÜ Kodulehe Tellimine ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

10. Vaidluste lahendamine

10.1 Kui tellijal on teenuse osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja teel aadressile kiur.jullis@gmail.com

10.2. OÜ Kodulehe Tellimine ja tellija vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on tellijal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.